Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet meer actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bèta Publishers en de (eventuele) overige leveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (onjuistheden en/of onjuiste) inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op websites die niet door Bèta Publishers worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar de website(s) van Bèta Publishers. Bèta Publishers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De bezoeker van deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op de website. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Voorts kunnen er op de op deze website voorkomende afbeeldingen, producten, logo’s en/of (handels)namen intellectuele eigendomsrechten van Bèta Publishers en/of derden rusten. Het is niet toegestaan gedeelten van deze website of de inhoud daarvan over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken, te verspreiden, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bèta Publishers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bèta Publishers is het niet toegestaan links naar deze website weer te geven.

Het Nederlands recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.